FANDOM


'''上海民族党'''({{英文名|'''Shanghai National Party'''}})是主张上海独立个一只政党。2018年7月18号来美国纽约成立。创办者是来美国居住个上海人何岸泉。 也有人称佢场为上海独立运动,或者简称为沪独。

== 主张 ==
上海独立、反对大一統、沪人治沪、全面西化。

== 有名气个活动家 ==
[[王立铭]](也叫变态辣椒,是一位政治漫画家)也加入上海民族党,以下是佢个主张。
『反共只是第一步。容纳中共存在个中国昰个错误观念也应该要排除。我场弗单单要以中共为敌人,也同时为自家认为是中国人个人为敌。独立运动操作邪其困难,是因为中国人弗大好从中国昰个错误观念挣脱出来。』

== 活动 ==
2018年8月10日,北美最大个中文报纸世界日报浪向,出现主张上海独立个上海民族党广告:广告当中,一艘标记有中国个沉船清晰可见,另外标有“上海”字样个救生艇从沉船脱离出来。{{Reflist}}

== 看看别样 ==

*[[香港本土派]]
*[[上海自治運動]]

== 外部链接 ==

* [https://twitter.com/shanghainationp 上海民族黨 Shanghai National Party (twitter)]

[[Category:上海本土主义]]